Informacje o rekrutacji PDF Drukuj

Informacje o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Sosnowcu dostępne są na stronie: www.targi.zse.edu.pl

 
Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego PDF Drukuj

  W Sosnowcu od września 2013r. powstały dwa duże Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie będzie odbywać się nauka zawodów. Jedno w obszarze mechanicznym z siedzibą przy ulicy Kilińskiego 25, a drugie w obszarze usługowym z siedzibą przy ulicy Grota Roweckiego 64.

  Do zadań centrum należy: prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców.

przydatne adresy szkół ponadgimnazjalnych:

www.ckziu25.sosnowiec.pl

www.ckziu.com

www.elektronik.zse.edu.pl

www.prus.sosnowiec.pl

www.staszic.edu.pl

www.korczak.edu.pl

www.zso14.edu.pl

www.rozdzienski.pl

www.plater.edu.pl

www.zstil.sosnowiec.pl

 
Doradztwo Zawodowe PDF Drukuj
Doradca Zawodowy mgr Katarzyna Adamska

wtorek 7.30 - 14.00

czwartek 7.30 - 14.00

piątek 11.30. -13.30

 

Doradca Zawodowy to osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.


1.  Cele działania szkolnego doradcy zawodowego
 • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
 • bezrobocie
 • problemy zdrowotne,
 • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 • Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.
2.  Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
 • Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 • Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat: o rynku pracy, o trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, o wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, o instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, o alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami o programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
 • Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.
 • Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
 • Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły
 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 • Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: o tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, o realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej. o systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 • Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.

3.  Korzyści   wynikające  z działalności szkolnego doradcy zawodowego

 • Dla indywidualnych odbiorców:
 • łatwy dostęp do informacji edukacyjnej i zawodowej – dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców,
 • poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów,
 • świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe,
 • ułatwienie wejścia na rynek pracy dzięki poznaniu procedur pozyskiwania i utrzymania pracy,
 • świadomość konieczności i możliwości zmian w zaplanowanej karierze zawodowej,
 • mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.
 • Dla szkół:
 • realizacja zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w ramowych statutach gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz centrów kształcenia praktycznego i centrów kształcenia ustawicznego,zapewnienie ciągłości działań orientacyjno – doradczych szkoły i koordynacji zadań wynikających z programów wychowawczych szkół i placówek,
 • utworzenie na terenie szkoły bazy informacji edukacyjnej i zawodowej oraz zapewnienie jej systematycznej aktualizacji.
 • Dla innych podmiotów edukacyjnych:
 • uzyskanie przepływu informacji zawodowej sprzyjającego trafnym wyborom uczniów i korzystnie wpływającego na dostosowanie programów nauczania do wymagań rynku pracy,
 • możliwość zatrudnienia nauczyciela przygotowanego do prowadzenia orientacji zawodowej dzięki wprowadzeniu stanowiska szkolnego doradcy zawodowego – stabilizacja kadry podejmującej te działania na terenie placówek.
 • Dla państwa i władz lokalnych:
 • zwiększenie świadomości społecznej, dotyczącej konieczności racjonalnego planowania rozwoju zawodowego przez jednostki,
 • podejmowanie właściwych decyzji, efektywnie przeciwdziałających bezrobociu,
 • zapewnienie powszechności i dostępności usług doradczych zalecanych przez Komisję Unii Europejskiej.
 • Dla pracodawców:
 • zwiększenie szansy znalezienia odpowiednio przygotowanych kandydatów, świadomych oczekiwań rynku pracy.

 anie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

2.      Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,

3.      Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim na temat: o rynku pracy, o trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, o wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy, o instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym, o alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami o programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

4.      Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

5.      Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

6.      Kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

7.      Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły

8.      Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

9.      Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: o tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, o realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej. o systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

10.  Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

11.  Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji udzielanych porad i osób korzystających z usług doradcy zawodowego, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności.